Vår pedagogiske virksomhet

Planer

Vi utarbeider planer som er felles for alle avdelinger.

  • Rammeplan utgitt av Kunnskapsdepartementet pr 1. august 2017, er retningsgivende for vår virksomhet.
  • Med utgangspunkt i Rammeplanen har vi utarbeidet en egen virksomhetsplan, som revideres ca hvert femte år.
  • Barnehagens årsplan, som utarbeides hver høst, tar utgangspunkt i Rammeplanen og virksomhetsplanen.

 Pedagogisk virksomhet

Vi tror de fleste mennesker har behov for å knytte positive relasjoner til andre, påvirke sitt eget liv og oppleve mestring. Derfor har vi i vår pedagogiske virksomhet valgt følgende satsningsområder; sosial kompetanse, språk, selvstendighet og lek. Disse utgjør til sammen vårt pedagogiske grunnsyn.

Sosiale kompetanse
For å kunne samspille med andre trenger alle mennesker å tilegne seg visse ferdigheter. Det er viktig å føle tilhørighet til andre og å kunne være med å påvirke. Sosial læring er derfor vårt viktigste satsningsområde. Sosiale ferdigheter som å vente på tur, lytte og vise hensyn, hevde seg og uttrykke egne behov, blir derfor vektlagt i alle situasjoner i løpet av barnehagedagen.

 

    

 

Språk
Språk og sosiale ferdigheter er nært knyttet til hverandre. Et funksjonelt språk (verbalt og nonverbalt) er en forutsetning for å kunne samspille med andre. Vi ønsker derfor å stimulere alle sidene ved barnas språk og har derfor stort fokus på at alle skal ha mulighet til å uttrykke seg språklig. Selvstendighet
Vi vektlegger at barna skal bli selvstendige, og gjennom det oppleve glede ved å mestre selv. Det er viktig at barna lærer å ta egne avgjørelser og hevde sine meninger. Samtidig skal de lære å mestre i rutinesituasjoner som måltid og påkledning.


Lek
Den frie leken, inne og ute, har en stor og viktig plass i vår barnehage. Vi vektlegger at barna skal ha nok tid og rom for å kunne leke. Vi ønsker at leken skal være kreativ, lystbetont, variert og fri, og at alle skal ha en viktig rolle. Gjennom leken skal barna lære å samspille med andre og oppleve sosial mestring.