Foreldresamarbeid

Samarbeid mellom barnas foreldre og personalet er viktig for barnas trivsel og utvikling. Hjem og barnehage er to ulike miljø med et felles mål om å skape en best mulig oppvekst for barnet. For å lykkes med dette er samarbeid hvor vi kan diskutere og utveksle informasjon en forutsetning. I dette samarbeidet vektlegges imøtekommenhet og fleksibilitet fra personalets side.

Oppstart
Alle foreldre til barna som skal starte i barnehagen mottar et skriv med informasjon fra barnehagen og avdelingen barnet skal starte på. Foreldre og barn inviteres til å beøke barnehagen i forkant av oppstart, for omvisning i barnehagen og en liten informasjons samtale. Vi setter av en uke i juni hvor barn og foreldre kan være sammen med oss hver dag i småbarnas utetid. Alle nye barn får en bestemt kontaktperson på sin avdeling som følger barnet ekstra tett i tilvenningsperioden. Korte dager for barnet er gunstig i oppstarten og foreldrene skal være tilstede så lenge barnet har behov for det. Vi fokuserer på individuell tilpasning med utgangspunkt i det enkelte barns behov. Hele tiden i tett dialog med barnas foreldre.

Daglig kontakt/ kommunikasjon
Ved bringe og hentesituasjon utveksels nyttig informasjon som har betyding for barnet. Vi ønsker å gi både barn og foreldre en hyggelig start på dagen. 

Foreldremøter
Om høsten blir det gjennomført et foreldremøte hvor bl.a. oppsrat og årsplan er tema.
Det kan også arrangeres foreldremøte om våren f.eks. med innleide forelesere.

Foreldresamtaler
Barnehagen gir et tilbud om to foreldresamtaler pr år ( høst og vår). Nye foreldre får tilbud om en samtale når barnet har vært i barnehagen en stund. I tillegg kan vi gjennomføre ekstra samtaler ved ønske fra foreldrene eller personalet.

Sammenko

Skriftlig informasjon
I slutten av september utgir barnehagen en årsplan. Den danner grunnlaget for arbeidet vi gjør i kommende barnehage år. Hver avdeling skriver  ukeplaner som henges opp på avdelingenes foreldretavle hvor også annen informasjon henger. Individuelle beskjeder gis muntlig eller på tekstmelding og e-post. Skriftlig plan for kommende måned og sammendrag av foregående måned sendes på e-post til foreldrene ved månedsskiftet.

Foreldremedvirkning i planlegging/vurderingsarbeid
Foreldrene oppfordres til å delta i planlegging/vurderingsarbeid  på foreldremøter og under samtaler. Ideer og tips fra foreldrene følges opp.

Foreldreråd
Foreldreråd er et lovpålagt organ som består av alle foreldrene i barnehagen.Her kan foreldrene møtes, diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen.

Foreldrerådets samarbeidsutvalg (FAU)
Barnehagens foreldreråd består av to foreldre fra hver avdeling. FAU skal være et bindledd til de ansatte og jobbe for et godt barnehagemiljø på vegne av foreldrene. 

Samarbeidsutvalg (SU)
Barnehagen har et samarbeidsutvalg, bestående av to foreldrerepresentanter og to ansattrepresentanter. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens pedagogiske og ideelle grunnlag. Samarbeidsutvalget skal forelegges og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold og den generelle virksomheten. SU skal ha innsyn i, og være med å utforme barnehagens årsplan. Årsplanen skal godkjennes av SU.

Dugnad
Hver vår arrangerer vi dugnad der foreldrene er pliktige til å delta. Det dreier seg  om både innendørs vaskedugnad og utendørs vårdugnad. Vi kan også innkalle til dugnad ved behov. FAU har ansvaret for å organisere og gjennomføre dugnadene, i nært samarbeid med personalet.