Foreldresamarbeid

Samarbeid mellom barnas foreldre og personalet er viktig for barnas trivsel og utvikling. Hjem og barnehage er to ulike miljø med et felles mål om å skape en best mulig oppvekst for barnet. For å lykkes med dette er samarbeid hvor vi kan diskutere og utveksle informasjon en forutsetning. I dette samarbeidet vektlegges imøtekommenhet og fleksibilitet fra personalets side.

Oppstart
Alle foreldre/ barn som skal begynne mottar et skriv med informasjon fra barnehagen og avdelingen barnet skal begynne på. Hvert barn får tilbud om å besøke barnehagen på forhånd og tildeles en bestemt kontaktperson. Den personen følger barnet ekstra tett i tilvenningsperioden. Korte dager for barnet er gunstig i oppstarten og foreldrene skal være tilstede så lenge barnet har behov for det.

Daglig kontakt/ kommunikasjon
Ved bringe og hentesituasjon utveksels nyttig informasjon som har betyding for barnet. Vi ønsker å gi både barn og foreldre en hyggelig start på dagen.

Foreldremøter
Om høsten blir det avholdt et foreldremøte, samt at nye foreldre får tilbud om et informasjonsmøte før barnet starter i barnehagen.
Det kan også være et foreldremøte om våren etter ønske og behov fra foreldre.

Foreldresamtaler
Barnehagen gir et tilbud om to foreldresamtaler pr år ( høst og vår). Nye foreldre får tilbud om en samtale når barnet har vært i barnehagen en stund. I tillegg arrangerer vi ekstra samtaler ved ønske fra foreldrene eller personalet.

Sammenkomster
I desember feirer vi Lucia og serverer lussekatter til foreldrene. I uka før påske inviterer vi foreldre og barn til en hyggelig påskefrokost. I juni holdes det sommerfest med underholdning, leker, utlodning og servering.

Skriftlig informasjon
I slutten av september utgir barnehagen en årsplan. Den danner grunnlaget for arbeidet vi gjør i barnehagen. På hver avdeling skrives en ukeplan som henges synlig opp i garderoben. Samtidig har avdelingene en foreldretavle. Individuelle beskjeder gis muntlig eller på tekstmelding. Skriftlig plan for kommende måned og sammendrag av foregående måned gis ut til foreldrene ved månedsskiftet.

Foreldremedvirkning i planlegging/vurderingsarbeid
Foreldrene oppfordres til å delta i planlegging/vurderingsarbeid  på foreldremøter og under samtaler. Ideer og tips fra foreldrene følges opp.

Foreldreråd
Foreldreråd er et lovpålagt organ som består av alle foreldrene i barnehagen.Her kan foreldrene møtes, diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen.

Foreldrerådets samarbeidsutvalg (FAU)
Barnehagens foreldreråd består av to foreldre fra hver avdeling. FAU skal være et bindledd til de ansatte og jobbe for et godt barnehagemiljø på vegne av foreldrene.

Samarbeidsutvalg (SU)
Barnehagen har et samarbeidsutvalg, bestående av to foreldrerepresentanter og to ansattrepresentanter. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens pedagogiske og ideelle grunnlag. Samarbeidsutvalget skal forelegges og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold og den generelle virksomheten.

Dugnad
Hver vår arrangerer vi dugnad der foreldrene er pliktige til å delta. Det dreier seg da om både innendørs og utendørs jobbing. Vi kan også innkalle til dugnad ved behov. Det utnevnes en dugnadssjef blant foreldrene som har ansvaret for å organisere arbeidet.